NOWY TESTAMENT Apokalipsa św. Jana

87     

1.„Objawienie Jezusa Chrystusa,które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko,co widział. Błogosławiony, który odczytuj, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane,bo chwila jest bliska.

LISTY „DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI”

   *****                                 *****                             *****

 „ Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: 
Łaska wam i pokój 
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, 
i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,  i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, 
Pierworodnego umarłych 
i Władcy królów ziemi. 
Temu, który nas miłuje 
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.  Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili.

I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.” 

Tak: Amen.  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. 

                 Widzenie wstępne

„Ja, Jan, wasz brat 
i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, 
z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański 
i posłyszałem za sobą potężny głos 
jak gdyby trąby   mówiącej: 
«Co widzisz, napisz w księdze 
i poślij siedmiu Kościołom: 
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei». I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; 
a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, 
obleczonego [w szatę] do stóp 
i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy – białe jak biała wełna, jak śnieg, 
a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, 
jak gdyby w piecu rozżarzonego, 
a głos Jego jak głos wielu wód.  W prawej swej ręce miał siedem gwiazd 
i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. 
A Jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym Go ujrzał, 
do stóp Jego upadłem jak martwy, 
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: 
«Przestań się lękać! 
Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, 
i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, 
i co do siedmiu złotych świeczników: 
siedem gwiazd – to są Aniołowie siedmiu Kościołów, 
a siedem świeczników – to jest siedem Kościołów”

               List do Kościoła w Efezie

 Aniołowi  Kościoła w Efezie, napisz

To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, 
Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:  Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, 
i to że złych nie możesz znieść, 
i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, 
i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość: 
i zniosłeś cierpienie dla imienia mego – 
niezmordowany.  Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, 
i nawróć się, 
i pierwsze czyny podejmij! 
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie 
i ruszę świecznik twój z jego miejsca, 
jeśli się nie nawrócisz.  Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, 
których to czynów i Ja nienawidzę.  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.”

Tak: Amen.  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. 

               List do Kościoła w Smyrnie

 

”Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: 

To mówi Pierwszy i Ostatni, 
który był martwy, a ożył:  Znam twój ucisk i ubóstwo – 
ale ty jesteś bogaty – 
i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, 
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.  Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. 
Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, 
abyście próbie zostali poddani, 
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. 
Bądź wierny aż do śmierci, 
a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.”

         List do Kościoła w Pergamonie

 

„Aniołowi Kościoła w Pergamonie  napisz:

To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.  Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, 
a trzymasz się mego imienia 
i wiary mojej się nie zaparłeś, 
nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, 
który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.  Ale mam nieco przeciw tobie, 
bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, 
który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu 
przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty.  Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów.  Nawróć się zatem! 
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie niebawem 
i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
Zwycięzcy dam  manny ukrytej 
i dam mu biały kamyk, 
a na kamyku wypisane imię nowe, 
którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.

             List do Kościoła w Tiatyrze

”Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz:

To mówi Syn Boży: 
Ten, który ma oczy jak płomień ognia, 
a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, 
i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, ale mam przeciw tobie to, 
że pozwalasz działać niewieście Jezabel, 
która nazywa siebie prorokinią, 
a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę 
i spożywali ofiary składane bożkom.  Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, 
a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, 
a tych, co z nią cudzołożą – w wielkie utrapienie, 
jeśli od czynów jej się nie odwrócą;  i dzieci jej porażę śmiercią. 
A wszystkie Kościoły poznają, 
że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; 
i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, 
wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co – jak mówią – nie poznali „głębin szatana”: 
nie nakładam na was nowego brzemienia,  to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę.  A zwycięzcy 
i temu, co czynów mych strzeże do końca, 
dam władzę nad poganami,  a rózgą żelazną będzie ich pasł: 
jak naczynie gliniane będą rozbici – jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – 
i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

             List do Kościoła w Sardes

”Aniołowi Kościoła w Sardes  napisz: 

To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: 
Znam twoje czyny: 
masz imię, [które mówi], że żyjesz, 
a jesteś umarły.  Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, 
bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.  Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, 
strzeż tego i nawróć się! 
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, 
i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.  Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; 
będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.  Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, 
i z księgi życia  imienia jego nie wymażę. 
I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

             List do Kościoła w Filadelfii

”Aniołowi Kościoła w Filadelfii  napisz:

To mówi Święty, Prawdomówny, 
Ten, co ma klucz Dawida, 
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, 
i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. 
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, 
których nikt nie może zamknąć, 
bo ty chociaż moc masz znikomą, 
zachowałeś moje słowo 
i nie zaparłeś się mego imienia.  to Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, 
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – 
a nie są nimi, lecz kłamią. 
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, 
a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości 
i Ja cię zachowam od próby, 
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, 
by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: 
Trzymaj, co masz, 
by nikt twego wieńca nie zabrał!  Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni  Boga mojego 
i już nie wyjdzie na zewnątrz. 
I na nim imię Boga mojego napiszę 
i imię miasta Boga  mojego, 
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, 
i moje nowe imię.  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.”

            List do Kościoła w Laodycei

„Aniołowi Kościoła w Laodycei  napisz:

To mówi Amen, 
Świadek wierny i prawdomówny, 
Początek  stworzenia Bożego:  Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 
Obyś był zimny albo gorący!  A tak, skoro jesteś letni 
i ani gorący, ani zimny, 
chcę cię wyrzucić z mych ust.  Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, 
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, 
i biedny i ślepy, i nagi.  Radzę ci kupić u mnie 
złota w ogniu oczyszczonego, 
abyś się wzbogacił, 
i białe szaty, 
abyś się oblókł, 
a nie ujawniła się haniebna twa nagość, 
i balsamu do namaszczenia twych oczu, 
byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. 
Bądź więc gorliwy i nawróć się!  Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, 
a on ze Mną.  Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, 
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».

 

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO

LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI

Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

   Potem ujrzałem: 

Oto drzwi otwarte w niebie, 
a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, 
jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: 
«Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać».  Doznałem natychmiast zachwycenia: 
A oto w niebie stał tron 
i na tronie [ktoś] zasiadał.  A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, 
a tęcza dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony, 
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, 
odzianych w białe szaty, 
a na ich głowach złote wieńce.  A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, 
i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, 
które są siedmiu Duchami Boga.  Przed tronem – niby szklane morze  podobne do kryształu, 
a w środku tronu i dokoła tronu 
cztery Zwierzęta  pełne oczu z przodu i z tyłu:  Zwierzę pierwsze podobne do lwa, 
Zwierzę drugie podobne do wołu, 
Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką 
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.  Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu, 
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: 
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, 
Który był i Który jest, i Który przychodzi. A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie 
Zasiadającemu na tronie, 
Żyjącemu na wieki wieków,  upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie 
i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, 
i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:  «Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, 
odebrać chwałę i cześć, i moc, 
boś Ty stworzył wszystko, 
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone».

*****                                 *****                             *****

I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie 

księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie 
zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: 
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»  A nie mógł nikt – 
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – 
otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, 
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: 
«Przestań płakać: 
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, 
Odrośl Dawida, 
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci». I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt 
a kręgiem Starców 
stojącego Baranka jakby zabitego, 
a miał siedem rogów i siedmioro oczu, 
którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł, 
i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.  A kiedy wziął księgę, 
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, 
każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, 
którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: 
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, 
bo zostałeś zabity 
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,  i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, 
a będą królować na ziemi». I ujrzałem, 
i usłyszałem głos wielu aniołów 
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, 
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,  mówiących głosem donośnym: 
«Baranek zabity jest godzien 
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».  A wszelkie stworzenie, które jest w niebie 
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, 
i wszystko, co w nich przebywa, 
usłyszałem, jak mówiło: 
«Zasiadającemu na tronie 
i Barankowi 
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»  A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». 
Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

 

      Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci

 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie 

księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie 
zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: 
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt – 
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – 
otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, 
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: 
«Przestań płakać: 
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, 
Odrośl Dawida, 
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci». I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt 
a kręgiem Starców 
stojącego Baranka jakby zabitego, 
a miał siedem rogów i siedmioro oczu, 
którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.  On poszedł, 
i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.  A kiedy wziął księgę, 
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, 
każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, 
którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: 
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, 
bo zostałeś zabity 
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,  i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, 
a będą królować na ziemi». I ujrzałem, 
i usłyszałem głos wielu aniołów 
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, 
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,  mówiących głosem donośnym: 
«Baranek zabity jest godzien 
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie 
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, 
i wszystko, co w nich przebywa, 
usłyszałem, jak mówiło: 
«Zasiadającemu na tronie 
i Barankowi 
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»  A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». 
Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

              Pieczętowanie Bożych sług

Potem ujrzałem czterech aniołów 

stojących na czterech narożnikach ziemi, 
powstrzymujących cztery wiatry ziemi, 
aby wiatr nie wiał po ziemi 
ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, 
mającego pieczęć Boga żywego. 
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, 
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:  «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, 
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych 
ze wszystkich pokoleń synów Izraela: z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, 
z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,  z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, 
z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

               

Potem ujrzałem: 

a oto wielki tłum, 
którego nie mógł nikt policzyć, 
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 
stojący przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty, 
a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: 
«Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie 
i u Baranka».   A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, 

i na oblicza swe padli przed tronem, 
i pokłon oddali Bogu, mówiąc: 
«Amen. 
Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».  A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 
«Ci przyodziani w białe szaty 
kim są i skąd przybyli?»  I powiedziałem do niego: 
«Panie, ty wiesz». 
I rzekł do mnie: 
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, 
i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,  bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, 

i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

 

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s